JACKALOPE - Malachite - 62 inches - 22-60 lbs - ILF - Take Down Recurve Bow